Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposób udostępniania danych

Szkoła prowadzi:
•    księgę ewidencji dzieci,
•    księgę uczniów,
•    rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,
•    rejestr wydanych kart rowerowych,
•    rejestr pracowników,
•    ewidencję akt osobowych pracowników,
•    rejestr zaświadczeń,
•    rejestr upoważnień i pełnomocnictw
•    rejestr skarg i wniosków,
•    ewidencję czasu pracy pracowników,
•    księgę inwentarzową,
•    ewidencję przejazdów służbowych,
•    księgę druków ścisłego zarachowania,
•    archiwum szkolne.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna
złożyć podanie do sekretariatu szkoły.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek (wzór wniosku w zakładce „Druki do pobrania”).

Stosowne dokumenty odbiera się osobiście w sekretariacie szkoły.