Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
Organem prowadzącym szkołę jest gmina Karczew.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.