Struktura własnościowa i majątek

Szkoła Podstawowa jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Karczewa i nie posiada osobowości prawnej. Nieruchomość stanowi własność Gminy Karczew i jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Szkołę Podstawową nr 2 działalności statutowej.
Mienie szkoły stanowi własność Gminy Karczew.
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.
Majątek szkoły:
środki trwałe – 174 719,21 zł
wyposażenie – 182 636,95 zł